Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?

Jag är påväg att gå in i en vårdnadstvist om min son mot barnets pappa. Jag har förstått att barnets vilja tas i beaktskap, men till hur stor del?

Det finns i föräldrabalken tydligt uttryckt att barnets bästa alltid ska vara i fokus gällande vårdnad, boende och umgänget med barnets föräldrar.

Denna bedömning av vad som får anses bäst för barnet ska hänsyn tas till barnets faktiska vilja. Detta går i linje med barnkonventionen. Viljan ska ställas i förhållande till barnets, ålder och mognad.

Vid en vårdnadstvist skall alltså både barnets bästa i förhållande till föräldrarnas lämplighet som vårdnadshavare samt barnets vilja om vilken förälder barnet anser sig vilja bo hos beaktas.

Det saknas en exakt ålder i praxis för vid vilken ålder barnet ska kunna påverka utfallet med sin egen vilja, det är dock viktigt att vara medveten om att barn nära myndighetsålder oftast inte påverkas i samma utsträckning som yngre barn av domslutet eftersom de själva kan påverka vilken förälder de spenderar tid med på ett annat sätt.

Detta gör att barnets egen ståndpunkt i sakfrågan är viktigt att ta i beaktande och ska utvärderas på ett korrekt sätt. Detta blir självklart en sårbar sakfråga och det är mycket vanligt att föräldrar själva försöker att påverka barnet till att ändra uppfattning om både sig själva samt den andra föräldern.

Det kan alltså sammanfattas att vid en vårdnadstvist är barnets vilja en central fråga men också hur dennes vilja kommer till uttryck samt hur den kan ställas till övrig fakta i målet för att uppnå målet. Det är den totalt sett bästa lösningen för det specifika barnet.

Relaterad läsning